Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar te Gent. Om geldig te zijn, dienen eventuele klachten ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der rekening. Bij niet betaling op de vervaldag zal een forfetaire schadevergoeding aangerekend worden van 10%, met een minimum van €50,00. De intresten bij niet betaling op de vervaldag bedragen 12% op jaarbasis, te rekenen vanaf de facturatiedatum en zonder enige verwittiging. Alle geleverde goederen blijven eigendom van PBC bv tot de volledige betaling ervan. Bij betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd.